ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“БИЗНЕС ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ”
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл. 1. Този правилник урежда правилата за работа на Управителния съвет /УС/ на Сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза “БИЗНЕС ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ”, наричано за кратко “Сдружението”.

Чл. 2 /1/ Управителният съвет извършва своята дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението, решенията на Общото събрание и подзаконовите нормативни актове по материята.

/2/ В своята дейност, УС и неговите членове се ръководят от целите на сдружението и принципите на законност, добросъвестност, честност, колегиалност, координираност и сътрудничество.

Чл. 3. Управителният съвет осъществява правомощията си на колективен орган на управление на дейността на сдружението чрез провеждане на заседания и приемане на протоколни решения.

 
ГЛАВА ВТОРА

КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 4 /1/ Управителният съвет организира и ръководи дейността на Сдружението в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и тези правила като:

1.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2.разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на устава;

3.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

4.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

5.определя адреса на сдружението;

6.взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на сдружението.

/2/ Управителният съвет може да приема и други правила, както и да дава указания по различни въпроси, свързани с дейността на сдружението.

Чл. 5 /1/ Председателят на Управителния съвет управлява Сдружението, като:

1. Осъществява необходимите оперативни действия, свързани с дейността на Сдружението и извършва разходи за осигуряване изпълнението на задачите на Сдружението;

2. Организира оперативния контрол върху работата на щатните служители на Сдружението и работещите по граждански договори със същото, като следи за срочното и качествено изпълнение на възложените им задачи;

3. Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на Сдружението. Действия на разпореждане с дълготрайни материални и нематериални активи, могат да се извършват само след решение на Управителния съвет;

4. Назначава и уволнява щатните служители в Сдружението и определя възнагражденията им въз основа на решение на Управителния съвет, както и решава въпросите, свързани с прилагането на трудовото законодателство;

5. Ръководи работата на комисиите, работните групи и консултативни съвети по чл.4, ал.2

6. Организира осъществяването на предмета на дейност на Сдружението по Устава, като може и да сключва договори срещу заплащане с външни физически и юридически лица за изпълнение на определени дейности, касаещи работата на Сдружението;

7. Изпълнява други функции, възложени му от Управителния съвет и взетите от него решения.

/2/ В своята работа Председателя на УС се подпомага от секретаря на УС и назначените щатни служители в Сдружението.

Чл. 6 /1/ Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет в следните случаи:

1. При сключване на договори срещу заплащане с външни физически и юридически лица за изпълнение на определени дейности, касаещи работата на Сдружението.

2. При сключване на трудови договори с щатните служители в сдружението.

3. При сключване на граждански договори с външни изпълнители.

4. В други случаи, предвидени в устава, настоящите правила, другите вътрешни актове, приети от Управителния съвет и неговите отделни решения.

/3/ Командироването на членовете на Сдружението, на лицата от управителните и контролните му органи, както и на другите служители на щат се извършва съгласно заповед на председателя на Управителния съвет в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

/4/ Заповедта за командировка на Председателя на Управителния съвет се подписва от Секретаря на Управителния съвет на Сдружението. В тези случаи разходите на председателя във връзка с неговата командировка се утвърждават с решение на Управителния съвет по реда и при условията на нормативните актове, посочени в ал. 3.

 
ЗАСЕДАНИЯ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ВИДОВЕ ЗАСЕДАНИЯ, ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Чл. 7 /1/ Заседанията на УС са редовни /постоянни/ и извънредни.

/2/ Редовните заседания се провеждат всеки първи вторник на месеца.

Чл. 8. Заседанията се провеждат от 17.00 часа в офиса на Сдружението, освен ако в поканата за тяхното свикване не е посочено друго.

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ

СВИКВАНЕ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 9 /1/ Редовните заседания на УС се свикват от Председателя с писмена покана.

/2/ Извънредните заседания на УС се свикват от Председателя с писмена покана по негова инициатива или при писмено искане на най-малко 3 /трима/ от членовете.

/3/ Ако Председателят не свика извънредно заседание на УС в едноседмичен срок от деня на регистриране на писменото искане на най-малко 3 /трима/ от членовете, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове с писмена покана.

 

Чл. 10/1/ Писмените покани и писмените искания за свикване на заседания на УС се регистрират в самостоятелна деловодна книга.

/2/ Поканите, заедно с материалите за заседанията се връчват на ръка или се изпращат по факс или по е-mail най-късно пет дни преди деня на провеждането им.

Чл. 11/1/ В поканата задължително присъства и проект за дневен ред, в който точка “Други” присъства задължително.

/2/ В точка “Други” могат да се разглеждат въпроси и взимат решения, които не са включени в дневния ред предварително.

Чл. 12/1/ Заседанията са законни и могат да се провеждат, ако на него присъстват най-малко 4 /четири/ члена от 7 /седем/ членния състав на Управителния съвет.

/2/ За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна, IT комуникационна или друг вид връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Начинът на гласуване на този член на УС се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 13 /1/ Заседанията се ръководят от Председателя на УС, а при неговото отсъствие от Секретаря.

/2/ В заседанията на УС вземат участие и членовете на Сдружението, с право на изказвания, предложения и съвещателен глас”.

/3/ В заседанията на УС могат да вземат участие с право на изказвания, мнения, предложения и други лица след решение на УС.

 
ГЛАВА ТРЕТА
РЕШЕНИЯ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

РЕД И МНОЗИНСТВО ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 14/1/ Управителният съвет приема решенията с гласуване, като всеки член има един глас.

/2/ Гласуването е явно с вот “за”, “въздържал се” или  “против”.

Чл.15./1/ Решенията на УС са законни, ако са взети с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията на сдружението, както и решенията по чл. 19 т.19.4 и т.19.7 от Устава – с мнозинство от всички членове.

/2/ Управителният съвет може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение се подпише със “за” без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.


 
РАЗДЕЛ ВТОРИ

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 16/1/ Членовете на УС и другите лица, които са присъствали на заседанията нямат право да предоставят на трети лица информация за фактите и обстоятелствата за взетите или невзетите решения, освен ако УС не реши друго.

/2/ Информация на трети лица може да се предоставя само от Председателя и и Секретаря.

Чл. 17/1/ Председателят и Секретарят на УС организират и координират дейността на по изпълнение в срок на взетите решения.

/2/ Председателят упражнява текущ контрол по изпълнение в срок на взетите решения.

/3/ За ефективното осъществяване на текущия контрол по изпълнение на срочните решения на УС, техническия секретар на съвета открива и води протоколна книга, до която право на достъп имат членовете на Сдружението и управителния съвет.

/4/ При констатиране на неизпълнение или просрочване на изпълнението на взетите решения, Председателят и Секретарят на УС вземат съответните организационни и административни мерки

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 18 /1/ Членовете на Управителния съвет организират помежду си вътрешно разпределение на работата, с изключение на тези функции, които съгласно настоящите правила, са от компетентността на Председателя на Управителния съвет. Разпределението се извършва по начин, с който се осигурява необходимата оперативност за изпълнение на задачите на Сдружението.

/2/ Независимо от вътрешното разпределение на функциите и работата между членовете на Управителния съвет, те имат еднакви права и задължения.

/3/ Към управителния съвет могат да се създават комисии, работни групи и консултативни съвети, които работят под ръководството на Председателя на Управителния съвет или определен от Управителния съвет негов член. В техния състав могат да бъдат включвани, както членове на сдружението, така и трети лица.

Чл.19 /1/ Членовете на Управителния съвет имат право:

1. Да вземат участие в работата на Общото събрание на Сдружението с право на глас;

2. Да искат свикване на заседание на Управителния съвет в съответствие с Устава;

3. Да вземат участие в заседанията на Управителния съвет;.

4. Да предлагат разглеждане на точки в дневния ред на заседанията и да правят предложения за решения;

5. Да гласуват “за”, “против” или въздържал предложените решения.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни:

1. Да участват редовно в заседанията на Управителния съвет;

2. Да пазят в тайна и да не разгласяват фактите и сведенията, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет;

3. Да осъществяват функциите си с дължимата грижа и в интерес на Сдружението.

 
ГЛАВА ПЕТА
ПРОТОКОЛИ
РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СТРУКТУРА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Чл. 15/1/ Решенията на УС се оформят в последователно номерирани протоколи за всяка отчетна /финансова/ година.

/2/ Протоколът съдържа:

1. дата и място на провеждане на заседанията;

2. час на откриване и закриване на заседанията;

3. трите имена на присъстващите членове на УС;

4. трите имена на отсъстващите членове на УС и причините за отсъствие;

5. дневният ред и докладчиците по съответните точки;

6. взетите решения по отделните точки от дневния ред и съответни вот.

7. подписите на членовете на УС, присъствали на заседанията.

Чл. 16/1/ Протоколите се съставят от техническия секретар на УС по време на провеждане на заседанията и се подписват веднага след тяхното закриване.

/2/ Протоколите се съставят в два еднообразни екземпляра, по един за архива на УС и един за администрацията на Сдружението.

/3/ В едномесечен срок след изтичане на всяка календарна година, протоколите за съответната година се подвързват, прономероват и прошнуроват.

Чл. 17/1/ Членовете на Сдружението и членовете на УС имат право да получат копие или препис-извлечение от протоколите.

/2/ Копията и препис-извлеченията се издават и връчват срещу подпис от техническия секретар на Управителния съвет след заверяване с грифа “вярно с оригинала” и подписване от Секретаря.

 
РАЗДЕЛ ВТОРИ

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Чл. 18. Протоколите от заседанията на УС се описват в протоколна книга, която се открива, води и съхранява от техническия секретар на Управителния съвет.

Чл. 19. Протоколите и протоколната книга се съхраняват на две различни обособени едно от друго места.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящия правилник е приет на основание чл. 19, т. 19.10 от Устава на сдружението, на заседание на Управителния съвет на Сдружението, състояло се на ........................ 2008 г. и влиза в сила от деня на неговото решение.

§ 2. Изменението и допълнението на настоящия правилник се извършва по реда на неговото приемане и влиза в сила от деня, следващ заседанието за приемането му, освен ако Управителният съвет реши друго.

§ 3. Тълкуване по приложението на настоящия правилник се дава от Управителния съвет.

Настоящият Правилник е приет единодушно от всички членове на УС на заседание, състояло се на .......... г, в уверение на което са положените под този Правилник подписи.

 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

 

1. .....................................Председател ..............................

2.......................................Секретар...............................

3. ............................... .....Член ..................................

4. .....................................Член .................................

5. .....................................Член ................................

6. .....................................Член ..............................

7.......................................Член....................................